Downloaden

Artikel 1 - Definities

 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Santkamp 3, 6836 BE te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 56315872.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SmartPhort een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Algemene voorwaarden: het onderhavige document, met inbegrip van de Bijlage.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen SmartPhort en de opdrachtgever waarbij SmartPhort zich verbindt tot de reparatie van mobiele telefoons, tablets en overige apparatuur, dan wel de levering van vervangende apparatuur.
 5. Website: de website van SmartPhort waarop de opdrachtgever middels een door SmartPhort gehanteerd online systeem de overeenkomst sluit.
 6. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden eveneens begrepen langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.
 7. Bijlage: de bijlage die aan de Algemene Voorwaarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden.

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen SmartPhort en de opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 5. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
 6. Vernietiging of nietigheid van een der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding.

Artikel 3 - Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, heeft elke offerte heeft een geldigheidsduur van zeven kalenderdagen.
 2. Voor het sluiten van de overeenkomst is registratie op de website vereist. De opdrachtgever is verplicht de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Zo spoedig mogelijk nadat de opdrachtgever zijn aanmeldgegevens heeft verstuurd ontvangt de opdrachtgever op het door hem opgegeven e-mailadres een inlogcode voor toegang tot het online systeem als bedoeld in art. 1.4.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de digitaal ter beschikking gestelde offerte heeft aanvaard en SmartPhort van deze aanvaarding op de daartoe voorgeschreven wijze in kennis is gesteld.

Artikel 4 - Inhoud van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt beheerst door het bepaalde in de door de opdrachtgever aanvaarde offerte, het bepaalde in het overige aanbod op de website en de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien ten aanzien van de reparatie zaken worden vervangen, worden uitsluitend nieuwe onderdelen gebruikt.
 3. Verzendingen die door SmartPhort worden verzorgd zijn verzekerd overeenkomstig de daartoe gehanteerde bepalingen van de desbetreffende vervoerder.
 4. De reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de hierbedoelde informatie onjuist of onvolledig is verstrekt is SmartPhort gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie van ondergeschikte betekenis is. Alle, in verband met de opschorting of ontbinding van de overeenkomst, door SmartPhort te maken kosten komen voor vergoeding in aanmerking.
 5. Indien vooruitbetaling is bedongen maakt de opdrachtgever niet eerder aanspraak op reparatie van de apparatuur dan op het moment dat de volledige vooruitbetaling door SmartPhort is ontvangen.
 6. Indien om welke reden dan ook geen feitelijke reparatie plaatsvindt is de opdrachtgever de onderzoekskosten als bedoeld in artikel 7.2 verschuldigd.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal de apparatuur niet eerder ter beschikking van de opdrachtgever worden gesteld dan nadat de door de opdrachtgever volledig verschuldigde prijs is voldaan.

Artikel 5 - Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden alle voor de reparatie van belang zijnde feiten en overige gegevens, tijdig en volgens de instructies van SmartPhort, aan hem te verstrekken.
 2. De opdrachtgever is gehouden de apparatuur exclusief toebehoren als accu’s, laders, hoezen, sim- en geheugenkaart ter beschikking van SmartPhort te stellen.
 3. De opdrachtgever draagt het risico voor verlies van op de apparatuur opgeslagen data. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het maken van een back-up ten aanzien van de hierbedoelde data.

Artikel 6 - Opschorting en ontbinding

 1. SmartPhort is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of - indien de omstandigheden dit rechtvaardigen - de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst SmartPhort ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is SmartPhort gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is SmartPhort gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Alle in verband met een opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door SmartPhort op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien SmartPhort de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 7 - Prijzen en betalingen

 1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Verzend- en onderzoekskosten zijn niet bij de prijs van de reparatie inbegrepen en zijn uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken dient de prijs middels vooruitbetaling te worden voldaan op de door SmartPhort voorgeschreven wijze.
 4. Indien achterafbetaling is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum op de door SmartPhort voorgeschreven wijze.
 5. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt is hij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand. De wettelijke rente wordt berekend tot de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.
 6. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is (geweest), komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens hetgeen in de Nederlandse Incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 8 - Garantie, reclame en aansprakelijkheid

 1. SmartPhort verstrekt zes maanden garantie op reparatiewerkzaamheden en zaken die in de apparatuur zijn vervangen. De garantietermijn vangt aan op de dag dat de gerepareerde apparatuur aan de opdrachtgever wordt verzonden.
 2. Indien zich binnen de garantietermijn een gebrek openbaart dient de opdrachtgever hiervan melding te maken middels het online systeem als bedoeld in artikel 1.4. Op overeenkomstige wijze dient de opdrachtgever SmartPhort in kennis te stellen van reclames ten aanzien van de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden.
 3. Indien blijkt dat de oorzaak van het gebrek als bedoeld in het vorige lid afwijkt van de vorige reparatie, dan komen de kosten van een nieuwe reparatie voor rekening van de opdrachtgever. Blijkt dat de oorzaak van het gebrek dezelfde is dan bij de vorige reparatie, dan komen uitsluitend de kosten van onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Het risico van verlies en diefstal van de apparatuur berust bij de opdrachtgever totdat de apparatuur feitelijk in het bezit van SmartPhort is gebracht. SmartPhort is niet aansprakelijk voor de hierbedoelde schade die ten tijde van de verzending van de apparatuur intreedt.
 5. SmartPhort is nimmer aansprakelijk voor verlies of diefstal van het in artikel 5.2 bedoelde toebehoren.
 6. SmartPhort is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van op de apparatuur opgeslagen data.
 7. SmartPhort is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Indien ondanks het bepaalde in dit artikel aansprakelijkheid van SmartPhort bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SmartPhort aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan SmartPhort toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien SmartPhort (vervangende) apparatuur levert, anders dan de apparatuur dat door de opdrachtgever ter reparatie is aangeboden, blijft die apparatuur eigendom van SmartPhort totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de opdrachtgever verboden de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever is verplicht om, ten aanzien van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, SmartPhort onmiddellijk in kennis te stellen van het gegeven:
  • dat de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
  • dat de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
  • dat op de opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
  • dat enig beslag op de zaken wordt gelegd, waarbij de opdrachtgever de curator of beslagleggende deurwaarder meedeelt dat de zaak eigendom is van SmartPhort.
 4. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen is SmartPhort zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de apparatuur waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever verleent SmartPhort bij voorbaat toestemming, en zal haar alle gelegenheid verschaffen om de zaken zo nodig te verwijderen en terug te halen. Verwijdering en terughalen van de zaken geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

 1. Op de handelsnaam SmartPhort en op alle overige door SmartPhort gehanteerde bedrijfsuitingen berust het intellectueel eigendomsrecht van SmartPhort, dan wel derden.
 2. De opdrachtgever die binnen het kader van een met hem gesloten overeenkomst bedrijfsuitingen van SmartPhort hanteert, dient te handelen overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen die hieraan redelijkerwijs mogen worden gesteld.
 3. Indien de opdrachtgever als bedoeld in lid 2 inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht als beschreven in dit artikel, komt de schade die SmartPhort dienovereenkomstig lijdt voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 - Slotbepalingen

 1. Op iedere overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van SmartPhort bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij “Algemene voorwaarden” (hierna: de Hoofdovereenkomst) tussen Opdrachtgever (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) en T.W.M. Trading B.V. (hierna: Verwerker).

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Hoofdovereenkomst en wel voor het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, beheer van de boekhouding en financiële administratie van Verwerkingsverantwoordelijke, het aanbieden en beheren van het online Customer Relationship Management-pakket van Verwerker voor Verwerkingsverantwoordelijke, het onderhouden van telefonisch contact met klanten van Verwerkingsverantwoordelijke voor afhandeling van klachten en verlening van service, het verrichten van Public Relations- en marketingactiviteiten voor Verwerkingsverantwoordelijke, het verzenden van nieuwsbrieven in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de klantenadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. Verwerker mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het enquêteren van de betrokkenen of het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening.
 3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
 3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
 5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).
 6. De Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie.
 2. Het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EU vormt geen belemmering voor vrijstelling als ten minste 1 van de volgende 3 situaties van toepassing is:
  • De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan een land (of meerdere landen) binnen de Europese Economische Ruimte.
  • De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan een land (of meerdere landen) buiten de EU waarvan de EU heeft bepaald dat dit land een passend beschermingsniveau waarborgt.
  • De betrokkene heeft – of de betrokkenen hebben – ondubbelzinnig toestemming gegeven voor de doorgifte van persoonsgegevens aan het betrokken land of de betrokken landen buiten de EU.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
 2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.
 2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien.
 3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

 1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
  • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging
  • Logische toegangscontrole, gebruik makend van: en sterke wachtwoorden,
  • Doelgebonden toegangsbeperkingen
  • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie
 3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de doorPartijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht

 1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
 2. Een melding moet altijd worden gedaan, maar alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht: • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie; • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen; • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; • de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
 4. De Verwerker zal conform artikel 33 lid 5 AVG alle datalekken documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek zelf afhandelen, zonder verplicht te zijn de Verwerkingsverantwoordelijke van de afhandeling op de hoogte te stellen.
 2. Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek niet doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te voeren ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.
 2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
 3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de bepaling uit de Hoofdovereenkomst geldt.

Artikel 12. Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.
 2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
 4. Deze Verwerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Hoofdovereenkomst.

Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Persoonsgegevens

Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens
 • Alle noodzakelijke gegevens betreffende het ter expertise ingediende apparaat.
Van de categorieën betrokkenen:
 • Mogelijke klanten
 • Websitebezoekers
 • Klanten
 • Leveranciers

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.